International Football Business Institute

Uvod

Pročitajte zvanični opis

У 2014., оÑниваÑи ÐÐ¾Ñ ÐеÑÑÑÑÑеÑен и Симон Ðан ÐеÑÑкÑовен доÑао на идеÑÑ Ð´Ð° ÑÑвоÑи академÑки кÑÑÑ Ð·Ð° ÑÑдбалÑког бизниÑа. То Ñе био поÑеÑак двогодиÑÑег пÑÑоваÑа а.

СвеÑано оÑваÑаÑе

То пÑÑоваÑе завÑÑио на 26. ÑепÑембÑа 2016. године Ñа званиÑном оÑваÑаÑÑ ÐеÑÑнаÑодног ФÑдбал ÐÑÑинеÑÑ ÐнÑÑиÑÑÑе или ÐФÐÐ Ñ Ð½Ð°Ñем новом Ð´Ð¾Ð¼Ñ Ð£Ð½Ð¸Ð²ÐµÑзиÑеÑа ÑондаÑиÑе, Ñ ÑÑÑÑ ÐÑиÑела. ÐаÑваÑÑÑÑÑи две године напоÑног Ñада и подÑÑÐºÑ Ð¾ÑниваÑа РобеÑÑа ÐÑиÑпеÑÑ Ð¸ ÐолÑÐµÑ ÐоÑÑелманÑ, Ñада Ñе могÑÑе за младе нежеÑе и млади маÑÑÑоÑи за поÑеÑак ÑвоÑÑ ÐºÐ°ÑиÑеÑÑ Ñ ÑÑдбалÑÐºÐ¾Ñ Ð¸Ð½Ð´ÑÑÑÑиÑи.

ÐÑÑна за клаÑÑ Ð¸ ÑÑил

ÐеÑÑнаÑодни ÑÑдбал ÐÐ¸Ð·Ð½Ð¸Ñ Ð¸Ð½ÑÑиÑÑÑ Ð¿Ñоналази ÑÐ²Ð¾Ñ Ð´Ð¾Ð¼ Ñ Ð£Ð½Ð¸Ð²ÐµÑзиÑеÑÑÐºÐ¾Ñ ÑондаÑиÑе Ñ ÐÑиÑелÑ. ÐÑÑенÑиÑни обÑÐµÐºÐ°Ñ Ñ ÑÑÑÑ Ð³Ð»Ð°Ð²Ð½Ð¾Ð³ гÑада, оÑнована 1920. године да подÑжи виÑоког обÑазоваÑа и наÑÑног иÑÑÑаживаÑа. ÐеÑÑо за меÑÑнаÑодне академÑке да Ñе окÑпе и ÑаÑÑаÑи Ñа пÑедÑÑавниÑима Ñивилног дÑÑÑÑва.

иÑ8л

СÑил на меÑÑо говоÑи Ñам за Ñебе. То Ñе локаÑиÑа коÑа диÑе клаÑÑ Ð¸ пÑеÑиÑеноÑÑ, и даÑе ÐФÐÐ Ñа Ñвим поÑÑебним ÑмÑеÑÑаÑÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ°Ð¿Ð°ÑиÑеÑа. ÐÑдиÑоÑиÑÑм за ÑÑеÑнике да пÑаÑе дневне пÑедаваÑа и подÑÑÑÑа Ñ ÑÑÑÑеÑ, ÑÑÑдиÑе, ÑÑÑак и опÑÑÑиÑе Ñе.

ÐкÑклÑзивни подеÑаваÑе коÑи одÑликава Ð¸Ð¼Ð¸Ñ Ð¸ каÑакÑÐµÑ Ð½Ð°Ñег инÑÑиÑÑÑа и нÑди наÑим ÑÑеÑниÑима ÑавÑÑено меÑÑо за ÑÑеÑе и изгÑадÑÑ Ð½Ð° квалиÑеÑе као бÑдÑÑе ÑÑдбалÑки поÑÐ»Ð¾Ð²Ð½Ð¸Ñ ÑÑди и жена.

ÐлеÑди ÐÐµÐ½ÐµÐ»Ð°Ñ ÐипломиÑани ÐФÐÐ 16-17

"ÐаÑÑио Ñам игÑаÑи ÑÑдбал без лопÑе. ФанÑаÑÑиÑно меÑÑо за ÑÑÑдиÑаÑе, ÑанÑаÑÑиÑни ÑÑди за Ñад. Ðедна година Ñ Ð¾Ð²Ð¾Ð¼ пÑогÑÐ°Ð¼Ñ Ð¼Ð¸ Ñе дала мÑÐµÐ¶Ñ Ñ ÑÑдбалÑÐºÐ¾Ñ Ð¸Ð½Ð´ÑÑÑÑиÑи коÑÑ Ð½Ð¸ÐºÐ°Ð´Ð° не Ð±Ð¸Ñ Ð·Ð°Ð¼Ð¸ÑÑао. ÐÑиÑеди ÑиÑенÑ, вÑедна знаÑа. Хвала Ñвима за наÑбоÑÑ Ð³Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ñ Ð¼Ð¾Ð³ живоÑа. "
Ðаидееп ЦÑакÑабаÑÑи ÐипломиÑани ÐФÐÐ 16-17

"Ðа ли ÑÑе икада били Ñ Ð¦Ð°Ð¼Ð¿ ÐоÑ? Ðа ли ÑÑе икада Ñодали Ñ Ð´Ð²Ð¾Ñане ФÐФРи УÐФÐ? Ðа ли ÑÑе икада гледали Ñинале евÑопÑког кÑпа, ÐÐÐÐ? Ðа имам. СаÑао Ñам да Ñадим Ñве ове ÑÑваÑи и заÑваÑÑÑÑÑи ÐФÐÐ-Ñ, Ñве Ñам Ð¸Ñ Ð¸ÑпÑнио. Током пÑоÑле године имала Ñам Ñаква ÑÑаÑна иÑкÑÑÑва да ÑÑ Ñве вÑеме ÑиÑели живоÑ. Хвала ÐФÐÐ. Ти Ñи поÑебан."

Lokacije

Brisel

IFBI - International Football Business Institute

Address
Egmontstraat 11
1000 Brisel, Belgiјa
Telefon
+32 495 15 04 66

Programi