HEC Management School - University of Liège

Uvod

Pročitajte zvanični opis

97610_ScreenShot2018-11-17at7.18.16PM.png

ÐоÑÑаниÑе кÑеаÑивни менаÑÐµÑ Ð´Ð¾Ðº ÑÑе ÑÑÑдиÑали Ñ ÑÑÑÑ ÐвÑопе!

Ðдеална локаÑиÑа:

HEC Liège менаÑÐ¼ÐµÐ½Ñ Ñкола - УнивеÑзиÑÐµÑ Ðиеге ( HEC Liège ) Ñе ÐÐЦСÐ

Ðалази Ñе на евÑопÑÐºÐ¾Ñ ÑаÑкÑÑниÑи, Ðиеге нÑди пÑедноÑÑ Ð»Ð°ÐºÐ¾Ð³ пÑиÑÑÑпа ÑеÑÑом, Ñином или ваздÑÑом. То Ñе гÑад пÑеплавÑен иÑÑоÑиÑом и пÑÑао Ñ ÐºÑлÑÑÑни живоÑ.

ÐÑкÑиÑÑе наÑе магиÑÑаÑÑке пÑогÑаме:

Ðа магиÑÑаÑÑком нивоÑ, HEC Liège Ñе ÑокÑÑиÑа на ÑÑеÑе ÑледеÑÐ¸Ñ ÑÑанÑвеÑÐ·Ð°Ð»Ð½Ð¸Ñ Ð²ÐµÑÑина:

 • ÐнаÑе Ñезика: енглеÑки и баÑем Ñедан дÑÑги Ñезик
 • ÐÑилагодÑивоÑÑ Ñ Ð¿ÑоÑеÑионалном конÑекÑÑÑ: ÑлекÑибилноÑÑ Ð¸ капаÑиÑÐµÑ Ð·Ð° конÑинÑиÑано ÑÑеÑе
 • ÐнÑелекÑÑална ÑадозналоÑÑ, оÑвоÑеноÑÑ Ð¿Ñема ÑвеÑÑ
 • ÐапаÑиÑÐµÑ ÐºÐ¾Ð¼ÑникаÑиÑе, ÑимÑког Ñада и лидеÑÑÑва
 • ÐиÑна ÑлагаÑа, Ñадна еÑика, изгÑадÑа индивидÑалне каÑиÑеÑе
 • ÐÑеаÑивноÑÑ Ð¸ дÑÑ Ð¿ÑедÑзеÑниÑÑва

ÐоÑÑÑолио знаÑа нÑди ÑиÑок ÑпекÑÐ°Ñ ÑÑанÑдиÑÑиплинаÑÐ½Ð¸Ñ ÐºÑÑÑева за ÑазвиÑаÑе Ð¼ÐµÐºÐ¸Ñ Ð¸ опеÑаÑÐ¸Ð²Ð½Ð¸Ñ Ð²ÐµÑÑина ÑÑеника.

ÐаÑÑÐµÑ ÑÑÑденÑи ÑакоÑе моÑаÑÑ Ð·Ð°Ð²ÑÑиÑи Ñадно меÑÑо и ÑÐµÐ·Ñ Ñоком поÑледÑе године Ñвог ÑÑÑдиÑÑког пÑогÑама.

ÐкÑивноÑÑи Ñ ÐÐЦ-Ñ (мини пÑедÑзеÑа - млаÑа пÑедÑзеÑа - ÑдÑÑжеÑа ÑÑÑденаÑа) пÑÑжаÑÑ Ð¼Ð¾Ð³ÑÑноÑÑ Ð´Ð° ÑÑеÑÑвÑÑÑ Ñ ÑпÑавÑаÑÑ Ð¥ÐЦ-УÐг и ÑазвиÑÑ Ð¿ÑоÑеÑионално иÑкÑÑÑво.

ÐмбиÑиÑа за ваÑ:

ШеÑÑ Ð²ÑÑÑнÑÐºÐ¸Ñ Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ñа оÑигÑÑава коÑеÑенÑноÑÑ Ð°ÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼ÑÐºÐ¸Ñ Ð¸ÑÑÑаживаÑа, наÑÑаве и ÑоÑиоекономÑке екÑпеÑÑизе:

 • Ðмовина
 • СоÑиÑална пÑедÑзеÑа
 • Регионални економÑки ÑазвоÑ
 • УпÑавÑаÑе ланÑем ÑнабдеваÑа
 • ÐоÑеÑки инÑÑиÑÑÑ
 • ÐÑомена Ñадног меÑÑа

Ðака мÑежа:

ÐÑидÑÑживаÑе HEC Liège знаÑи пÑиÑÑÑп Ð²ÐµÐ»Ð¸ÐºÐ¾Ñ Ð·Ð°ÑедниÑи ÑÑди коÑи деле иÑÑи енÑÑзиÑазам да Ñаде на евÑопÑÐºÐ¾Ñ Ð¸Ð·Ð²ÑÑноÑÑи:

 • 1.300 ÑÑÑденаÑа на додипломÑким ÑÑÑдиÑама
 • виÑе од 1.000 ÑÑÑденаÑа ÑÑÑдиÑа за маÑÑÐµÑ Ð¸Ð»Ð¸ извÑÑÐ½Ñ Ð´Ð¸Ð¿Ð»Ð¾Ð¼Ñ
 • 70 докÑоÑÑÐºÐ¸Ñ ÑÑÑденаÑа
 • 260 квалиÑÐ¸ÐºÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð·Ð°Ð¿Ð¾ÑÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ Ð¤Ð°ÐºÑлÑеÑÑ
 • 13.000 алÑмни коÑи Ñаде ÑиÑом ÑвиÑеÑа;
 • Снажна и ÑекÑÑа паÑÑнеÑÑÑва Ñа поÑловним ÑвеÑом

Ðедва Ñекам да Ñазнам виÑе о нама?

Ðе оклеваÑÑе

СÑÑÑ Ð½Ð° наÑем вебÑаÑÑÑ: ввв.ÑеÑ.Ñлиеге.бе

ÐоÑаÑиÑе нам емаил: ÑоинÑеÑ@Ñлиеге.бе

Lokacije