FH Kufstein Tirol - University of Applied Sciences

Uvod

Pročitajte zvanični opis

ФХ ÐÑÑÑÑеин ÑÑенÑÑно бÑоÑи 2200 ÑÑÑденаÑа из виÑе од 50 земаÑа коÑи ÑÑваÑаÑÑ Ð¼ÐµÑÑнаÑоднÑ, мÑлÑикÑлÑÑÑÐ°Ð»Ð½Ñ Ð°ÑмоÑÑеÑÑ. ЧиÑениÑа да имамо виÑе од 200 паÑÑнеÑÑÐºÐ¸Ñ ÑнивеÑзиÑеÑа ÑиÑом ÑвеÑа знаÑи да ФХ ÐÑÑÑÑеин годиÑÑе ÑгоÑÑÑÑе 200 меÑÑнаÑÐ¾Ð´Ð½Ð¸Ñ Ð´Ð¾Ð»Ð°Ð·ÐµÑÐ¸Ñ ÑÑÑденаÑа и да ÑÐ¾Ñ Ð²ÐµÑи бÑÐ¾Ñ Ð½Ð°ÑÐ¸Ñ ÑÑÑденаÑа одлази на ÑемеÑÑÐ°Ñ Ð¸Ð»Ð¸ Ð³Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ñ Ð´Ð° ÑÑÑдиÑаÑÑ Ñ Ð¸Ð½Ð¾ÑÑÑанÑÑвÑ.123319_ФХÐÑÑÑÑеинÐеÑен_10.Ñпг (Ñ) ФХ ÐÑÑÑÑеин ТиÑол

ШÑавиÑе, Ñа око 500 ÑговоÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿ÑедаваÑа, ФХ ÐÑÑÑÑеин игÑа знаÑаÑÐ½Ñ ÑÐ»Ð¾Ð³Ñ Ñ ÑÐµÐ³Ð¸Ð¾Ð½Ð°Ð»Ð½Ð¾Ñ ÐµÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð¼Ð¸Ñи. РаÑпон пÑогÑама баÑÑÐµÐ»Ð¾Ñ Ð¸ маÑÑÐµÑ ÑÑÑдиÑа - коÑи Ñе нÑде Ñ Ð¾Ð±Ð»Ð¸Ñима ÑкÑаÑеног и ÑкÑаÑеног Ñадног вÑемена - замиÑÑен Ñе Ñако да ÑдовоÑи пÑоÑеÑионалним поÑÑебама ÑелеванÑÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ð½Ð´ÑÑÑÑиÑа. ФХ ÐÑÑÑÑеин Ñе ÑакоÑе Ñазвио поÑÑдипломÑки пÑогÑам Ñ ÑаÑадÑи Ñа неколико меÑÑнаÑодно познаÑÐ¸Ñ Ð¿Ð°ÑÑнеÑÑÐºÐ¸Ñ ÑнивеÑзиÑеÑа. Тако маÑÑÑанÑи наÑÐ¸Ñ Ð´Ð¸Ð¿Ð»Ð¾Ð¼ÑÐºÐ¸Ñ Ð¿ÑогÑама имаÑÑ Ð¾Ð´Ð»Ð¸Ñне изгледе за попÑÐ½Ñ Ð¸Ð·Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð·Ð¸ÑиÑа Ñ ÑвоÑÐ¾Ñ Ð¾Ð±Ð»Ð°ÑÑи и за ÑнапÑеÑеÑе каÑиÑеÑе.

123318_FHKufsteinFeatures_188.jpg

(Ñ) ФХ ÐÑÑÑÑеин ТиÑол

ÐÑÑакÑиван кампÑÑ Ñ Ð¾ÑаÑаваÑÑÑÐ¾Ñ Ð¾ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ð½Ð¸

ФХ ÐÑÑÑÑеин Ñе налази Ñ Ð·Ð³Ñади коÑа ÑадÑжи модеÑне пÑедаваÑе и Ñадне пÑоÑÑоÑе, библиоÑÐµÐºÑ Ð¸ каÑеÑеÑиÑÑ. ÐампÑÑ Ñе налази на зеленом, великодÑÑном паÑÐºÑ ÐºÐ¾Ñи Ñе налази поÑед ÑенÑÑа гÑада. Ðноге могÑÑноÑÑи за ÑпоÑÑ Ð¸ Ñлободно вÑиÑеме, као и оближÑи кÑлÑÑÑни ÑенÑÑи и Ñегионални главни гÑадови, ÑÑваÑаÑÑ ÑзбÑдÑив, меÑÑнаÑодни ÑалиÑанÑки ÑаленаÑ.123321_ÐÐÐ_5524_Ñмик.Ñпг (Ñ) ФХ ÐÑÑÑÑеин ТиÑол

ÐонÑÐµÐ¿Ñ Ð¸ÑÑÑаживаÑа

ÐзванÑедне пеÑÑоÑманÑе Ñ Ð¸ÑÑÑаживаÑÑ Ð¸ ÑазвоÑÑ ÑÑ Ð½ÐµÐ¾Ð¿Ñодне за еÑикаÑнÑ, наÑÑно заÑÐ½Ð¾Ð²Ð°Ð½Ñ Ð½Ð°ÑÑÐ°Ð²Ñ Ð¸ ÑÑеÑе. Тако Ñе ФХ ÐÑÑÑÑеин ÑÑпоÑÑавио ÑÐ¾Ð»Ð¸Ð´Ð½Ñ Ð 123320_ФХÐÑÑÑÑеинФеаÑÑÑеÑ_146.Ñпг (Ñ) ФХ ÐÑÑÑÑеин ТиÑол

Lokacije

Kufstein

Fachhochschule Kufstein Tirol

Address
FH Kufstein Andreas Hofer-Straße 7
6330 Kufstein, Tirol, Austriјa
Telefon
+43 5372 71819